ONAsnaživanje – Ekonomsko osnaživanje žena koje su preživele nasilje

Uvođenje programa ekonomskog osnaživanja u sigurne kuće važan je korak ka osamostaljivanju žena koje su preživele nasilje i karika koja je nedostajala institucionalnom lancu odgovora na nasilje nad ženama.

Ekonomsko osnaživanje, zajedno sa fizičkom i psihološkom pomoći, čini da podrška unutar sigurnih kuća bude efikasnija. Time se umanjuje verovatnoća da se žena vrati nasilniku, zbog nemogućnosti da izdržava sebe i svoju decu, ili da prihvata loše uslove rada koje nameću poslodavci. Ovim programom žene dobijaju priliku da ostvare ekonomsku nezavisnost, žive dostojno, uvećaju svoja znanja, unaprede svoje veštine i kapacitete za posao, te steknu prednost na tržištu rada (s obzirom na dosadašnji nepovoljani položaj).

Ovim projektom se pokreće servis za ekonomsko osnaživanje žena u Sigurnoj kući Sombor. Ovakav vid podrške uključuje kurseve za trenutne i nekadašnje štićenice somborske sigurne kuće, kao i umrežavanje sa ljudima iz privatnog sektora koji su u mogućnosti da ulože resurse u ovaj projekat. Formirana je mreža društveno-odgovornih poslodavaca i drugih predstavnika privatnog sektora, kako bi se edukacija i ekonomsko osnaživanjae nastavili i nakon završetka projekta. Polaznice kurseva stiču znanje i samopouzdanje za suočavanje sa problememima ekonomske egzistencije. U okviru sigurne kuće, formirano je socijalno preduzeće, čiji profit obezbeđuje da program postane samoodrživ. Ovim preduzećem, nakon uspešno završenih kurseva, upravljaju polaznice, a njegova svrha je ulaganje u trajno obrazovanje i osnaživanje žena koje dolaze u sigurnu kuću. Delatnost ovog preduzeća je organska proizvodnja povrća u plastenicima. Očekuje se da usluga pokaže potencijal za samoodrživost, sa idejom da se praksa uspostavi i u drugim sigurnim kućama u Srbiji.

Pored Fonda B92, koji je nosilac projekta, partneri su Centar za socijalni rad Sombor i SMART Kolektiv. Projekat finansira UN Trust Fund to End Violence against Women, a Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu pružaju institucionalnu podršku razvoju nove usluge u Vojvodini.